درخواست جلسه سپیدار برای بیزنیس شما

درخواست جلسه با سپیدار

جهت آشنایی با نرم افزار حسابداری سپیدار، و اینکه نرم افزار حسابداری سپیدار برای حرفه و بیزینس شما، چه مزایایی دارد و همچنین استفاده به صورت سفارشی طبق شغل شما از این نرم افزار، میتوانید فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناس مربوطه (سپیدار و دشت) با شما تماس بگیرند و یک جلسه برای شما تنضمین کنند.

از طریق این جلسه میتوانید همه درخواست هایی که طبق بیزنیس خود از نرم افراز حسابداری دارید را مطرح کنید و راهنمایی های لازم را از کارشناسان سپیدار محاسب “نمایندگی رسمی سپیدار سیستم” دریافت کنید.

مهندس جواد شریفی نیا
09151085515

نماینده فعال و رسمی

نرم افزار شرکتی سپیدار


مهندس سیدمحمد سیدموسوی
09366997911

نماینده فعال و رسمی

نرم افزار فروشگاهی دشت