نسخه ٥.٧.٦ با مهمترين تغييرات زير در باشگاه مشتريان قرار گرفت :

🔴 ارتباط سامانه موديان سپيدار با شركت معتمد كيسان

🔴اصلاح و ابطال فاكتور فروش ارسالي براي سامانه موديان

🔴امكان دريافت فايل كليد خصوصي در تنظيمات سپيدا

🔴اضافه شدن واحد هاي سنجش جديد سامانه موديان

🔴نمايش شماره منحصر به فرد مالياتي در پرينت فاكتور فروش

🔴نمايش فاكتور در فرم جمع آوري صورت حساب سامانه موديان

🔴اضافه شدن تست ارتباط به تنظيمات سامانه موديان

🔴نمايش مغايرت كل محاسباتي در فاكتور فروش و مقدار مورد انتظار موديان در فرم جمع آوری

🔴كنترل كردن شناسه ملي و كداقتصادي زمان ارسال صورتحساب موديان

🔴اضافه شدن جدول حقوق سال ١٤٠٢‼️در نظر داشته باشيد اپليكيشن توليد فايل csr به صورت رايگان در مسير زير قرار دارد و براي همه مشتريان قابل دسترسي است